Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Foto rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | Pohlednice Opraveno
 | Fotogalerie Opraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | Pracovní

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod
ŽIDÉ V UHERSKÉM OSTROHUOdhadnout přesněji počátek židovské přítomnosti v Uherském Ostrohu je pro absenci písemných zpráv nemožné, lze se jen domnívat, že se tu mohli objevit po vyhnání Židů z moravských královských měst roku 1454. Nasvěd-čuje tomu nepřímo forma židovského příjmení Steinitz, které vzešlo z původího názvu pro Ostroh - Stanice/Stenice; tato podoba názvu města se totiž s formou Ostroh střídala ještě v průběhu 14. století, ale v 15. století byla již užívána jen ojediněle. O to pravděpodobnější je pak přítomnost Židů po roce 1514, kdy došlo k jejich nucenému odchodu z nedalekého Uherského Hradiště. Také nejstarší dochované náhrobky z ostrožského židovského hŕbitova jsou datovány do 16. století. První zmínku o Židech v městských pramenech přináší nejstarší gruntovnice. Židé se v ní objevují poprvé k roku 1573 a to hned ve třech zápisech. Prvním je nějaký Zymcha z Veselí, který koupil v Ostrohu dům od věŕitelů Jana Buchty. Jako jeho ručitelé jsou jmenováni Mušl, Chajimů zeť a Marek zvaný Neřád. Dále se na zmiňuje v roce 1573 žid Arron v souvislosti se splátkou dluhu a na fol. 291v Lazar, židovský kněz, jako majitel pozemku. Židovské osídlení v místě dosáhlo největšího rozšíření v polovině 19. století. Židovský hřbitov je zde doložen již v roce 1592. V důsledku nacistické perzekuce židovská komunita za 2. světové války zanikla a následně již svou činnost neobnovila. Židovská čtvrť bývala v jižní části města, v dnešních ulicích Kostelní a Šance, poblíž břehů řeky Moravy. Z původních 35 židovských domů je dochováno dodnes 26, např. čp.172-bývalá stará škola, čp. 157-nová škola a čp.159-někdejší obecní dům židovské obce. Synagoga stávala nedaleko od řeky Moravy, u dnešního domu čp.99, místo není dodnes zastavěno, mezi domem čp.99 a synagogou stály však minimálně dva dnes zbořené domy. Synagoga měla svůj původ a základy snad již ze 16.století, klasicistní podobu známou ze starých fotografií získala okolo r.1800 i později prošla dalšími úpravami. Zbořena byla na příkaz německých okupačních úřadů v r.1944. Starý židovský hřbitov s náhrobky již ze 16.století byl pro poškození zrušen v r.1950, na jeho místě je dnes komunikace. Asi stovka dochovaných cennějších stél ze 17. a 18.století byla přemístěna na cca 100 m vzdálený nový hřbitov poblíž Veselské ulice, který byl založen v r.1862.

SynagogaSoupisy židůPlány židovského osídlení v Uh. OstrohuSeznam rabínů

1592 Salomon Mojses
1649 David ben Samuel ha-Levy (1659)
1655 Moše ben Hakadauš Elchanan Fürthu
1659 Ješaja ben Sabataj Šeftel
1668 Joel ben Samuel z Krakowa
1700 Pinchas
1705 Baruch ben Salomon
1720 - 1727 Kolman ben Baruch
před 1761 Löb Steiniz
1766 Pinchas ben Aaron
1787 - 1832 Jakob Hirsch ben Moše Löb (Biach) Feilbogen
1832 - 1853 Moše Löb ha-Kohen Mueller
1853 - 1868 Dr. Joel Müller
1876 - 1878 Dr. Simon Wolfsohn
1889 - 1893 Dr. David Israel Taglicht
1893 Dr. Emanuel Lenke
1897 - 1900 Dr. D. Herzog
1900 - 1910 Dr. Simon Friedmann
1910 - 1912 Dr. Michael Halberstamm


Emfyteutické páleniceHřbitovŽidovská jména